HANDA

HANDA

HANDA
Quản lý dự án SHARE VILLAGE

Quản lý và trông coi ở Sharevllage Machimura. Nghiên cứu tập quán và lối sống ở địa phương.

Quản lý và trông coi ở Sharevllage Machimura. Nghiên cứu tập quán và lối sống ở địa phương.

" "