KRIS TAY

KRIS TAY

KRIS TAY

Kris Tay tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, một diễn giả truyền cảm hứng, và một nhà tư vấn hội thảo đào tạo trong Lego Serious Play Methodology. Kris làm việc với chúng tôi từ Singapore để tổ chức các chương trình đào tạo ở nước ngoài và mở khóa tiềm năng sáng tạo của nhiều học sinh trên khắp châu Á.

Kris Tay tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, một diễn giả truyền cảm hứng, và một nhà tư vấn hội thảo đào tạo trong Lego Serious Play Methodology. Kris làm việc với chúng tôi từ Singapore để tổ chức các chương trình đào tạo ở nước ngoài và mở khóa tiềm năng sáng tạo của nhiều học sinh trên khắp châu Á.

" "